#Food

#coins開大餐 超力叮叮意粉

食西餐邊個話一定要出街先食到,其實🏠屋企都可以食到同西餐一樣咁好味既意粉🍝,就係Chew Chew 叮叮意粉,100%杜林小麥製造,只係4分半鐘,方便快捷又簡單